1

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

 

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Jazyková škola V a V, s. r. o., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46 917 322, DIČ: 2023656173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27002/P (ďalej len „poskytovateľ“) a objednávateľom, ktorý môže byť aj spotrebiteľom pri poskytovaní služby.
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Jazyková škola V a V, s. r. o., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46 917 322, DIČ: 2023656173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27002/P.

            Pobočky predávajúceho:

            Pobočka Košice – Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

            Pobočka Sabinov - Námestie slobody 27, 083 01 Sabinov

           

            Orgán dozoru:

            Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

            Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

            Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 1. Objednávateľom sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Právne vzťahy poskytovateľa so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 3. Podnikateľomsa rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živn. oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohosp. výrobu a je zapísaná do ev. podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 1. Službami“ sa rozumejú prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu živnostenského oprávnenia a tiež ďalšie doplnkové služby poskytované Poskytovateľom na základe objednávok uskutočnených Objednávateľom (ďalej len „služby‟). Poskytovateľ vrámci doplnkových služieb okrem iného sprostredkúva aj prekladateľské a tlmočnícke služby v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká prijatím návrhu Objednávateľa Poskytovateľom.
 3. Spotrebiteľ týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli služby poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

 1. Objednávka

 

 1. Objednávka musí mať písomnú formu a je možné uskutočniť ju elektronicky alebo na základe objednávky doručenej, resp. odovzdanej osobne. Vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Poskytovateľa môže Objednávateľ objednávku uskutočniť aj inou formou.
 2. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu potvrdí každú prijatú objednávku písomne alebo telefonicky. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od Objednávateľa.
 3. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, kým k dohode nedôjde. 
 4. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke. 

 

III. Cena a platobné podmienky

 

 1. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu platnú v čase podania objednávky, za požadované prekladateľské, tlmočnícke alebo iné služby.
 2. Cena služby je uvedená v cenníku zverejnenom na internetovej stránke: prekladyvav.sk.

 

 

III. Práva a povinnosti objednávateľa a poskytovateľa

 

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby v zmysle podmienok špecifikovaných v objednávke. 
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní služieb Objednávateľovi bude dodržiavať pokyny Objednávateľa. Ak text/nahrávka/rečnícky prejav, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné a ináč zvláštne výrazy, skratky a pod., je Objednávateľ povinný odovzdať Poskytovateľovi zoznam používanej príslušnej terminológie v príslušnom jazyku, alebo poskytnúť Poskytovateľovi iné pomocné materiály, či do objednávky uviesť zodpovednú osobu, ktorá bude poverená konzultáciou odbornej terminológie. Ak tak neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa tejto terminológie nebude braný ohľad. 
 3. Poskytovateľ berie na vedomie, že akékoľvek dôverné informácie získané počas poskytovania služby sú obchodným tajomstvom a nebude takéto informácie poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré musia prísť do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korektúry alebo inej úpravy textu alebo ich využívať iným spôsobom, pre účely iné ako účely poskytnutia dohodnutej služby bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, s výnimkou aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. Cena a platobné podmienky

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je platný cenník Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na stránke www.prekladyvav.sk/cennik, z ktorého sa vychádza pri vypracovávaní cenovej ponuky.
 2. Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH, nakoľko Poskytovateľ nie je platcom DPH.
 3. Platba bude uskutočnená v hotovosti v sídle spoločnosti Jazyková škola V a V, s.r.o. na ul. Hlavná 50, 080 01 Prešov, alebo na pobočkách v Košiciach a Sabinove, alebo na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, ktorá bude slúžiť ako daňový doklad. Faktúra bude spĺňať formálne náležitosti faktúry v zmysle zákona. Povinnosť vykonať platbu za prekladateľské služby bude vždy vopred pred poskytnutím služby, po prijatí objednávky Poskytovateľom.
 4. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom.

 

 1. Osobitné ustanovenia

 

 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Poskytovateľa nebude kontaktovať interných ani externých dodávateľov Poskytovateľa (prekladateľov, tlmočníkov, korektorov a pod.). Ak so súhlasom Poskytovateľa dôjde ku kontaktu medzi Objednávateľom a dodávateľom Poskytovateľa, zaväzuje sa Objednávateľ nekomunikovať o záležitostiach týkajúcich sa obchodných podmienok zmluvného vzťahu.
 2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky informácie potrebné na zabezpečenie plnenia objednávky. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu objednávky postupovať s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa uvedené v objednávke, ako aj všetky zmluvné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

 

 1. Reklamácie, zodpovednosť za vady diela.

 

 1. Objednávateľ je povinný bezodkladne po odovzdaní diela, najneskôr do 7 dní odo dňa jeho odoslania na e-mail či adresu objednávateľa vykonať kontrolu diela a o prípadných chybách informovať poskytovateľa. Závadou sa v tomto prípade rozumie konkrétna odchýlka od dohodnutého rozsahu, prevedenia alebo kvality. Reklamáciu je nutné uplatniť písomne a bezodkladne po tom, čo boli zistené nedostatky, a tieto nedostatky presne vyznačiť a uviesť, akým spôsobom navrhuje reklamáciu riešiť. Zhotoviteľ posúdi povahu závady a ak je treba, zaistí nezávislý posudok (súdnym prekladateľom), a na základe týchto zistení rozhodne o spôsobe riešenia reklamácie (adekvátnej zľave z ceny diela alebo / a jeho oprave).
 2. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. 
 3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním podmienok v objednávke maximálne do výšky dvojnásobku ceny objednávky.
 4. V prípade sporu o hodnotení dosiahnutej akosti sa Objednávateľ a Poskytovateľ zaväzujú uznávať posudok spôsobilého kvalifikovaného špecialistu alebo posudok súdneho prekladateľa, resp. tlmočníka.
 5. Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí Poskytovateľovi časť odmeny pripadajúcu na už vyhotovenú časť objednávky, najmenej však 50% z celkovej dohodnutej ceny v prípade tlmočenia a 20 % z celkovej dohodnutej ceny v prípade ostatných služieb.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Každá zo zmluvných strán má právo písomne odstúpiť od zmluvy v tom prípade, ak sa po uzavretí zmluvného vzťahu vyskytli na jej strane neodstrániteľné prekážky, brániace splneniu záväzku.
 2. Odstúpenie od zmluvy je odstupujúca strana povinná oznámiť druhej strane písomne, najneskôr do 3 dní od uzavretia zmluvy.
 3. Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy na preklad (či korektúru), je povinný uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 20% z ceny objednaného prekladu, na ktorom dosiaľ dodávateľ nezačal pracovať, ďalej potom preukázateľne vzniknuté náklady na už zhotovenú časť prekladu, prípadne i celý preklad, v prípade, že je objednávka už hotová.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu vzniknutú z nerealizovania uzavretej zmluvy, ak k tomu dôjde z dôvodov vis major , nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým nemohol zabrániť.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Objednávateľ prehlasuje, že v súlade s § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako “zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby Poskytovateľ spracúval osobné údaje Objednávateľa  (ďalej len “osobné údaje“).
 2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím Služieb zo strany Poskytovateľa, ako aj na účely korešpondencie  a emailovej komunikácie, a to po dobu desiatich rokov.
 3. Objednávateľ súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Poskytovateľa po dobu desiatich rokov. V zmysle § 28 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 4. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas s kopírovaním a skenovaním dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých Poskytovateľovi.
 5. Objednávateľ prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Objednávateľ prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa obchodné vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 
 2. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s plnením objednávky budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami a na základe vzájomnej dohody.
 3. Znenie týchto obchodných podmienok je záväzné. 
 4. Dojednania medzi Objednávateľom a Poskytovateľom odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť. Tieto všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa majú vždy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami Objednávateľa.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na stránke prekladyvav.sk/obchodne-podmienky.

Tieto podmienky spoločnosti Jazyková škola V a V, s. r. o. sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov jej služieb od 1. februára 2016.